Penanggung Jawab : Deddy Rusdiansyah, M.Kom.
Redaktur : Meldi Anggara Saputra, S.Kom,M.T.I
Tim Editorial : Muhammad Khaidir Fahram,M.Kom.
  : Miftah Maulana, S.Kom, M.Ti
  : Elan Maliyanto, S.Kom MTI.